22.01.2022.
Novosti

Ćukoviću priznanje UKS

 

 

 

Ćukoviću priznanje UKS

 

Pisac Aleksandar Ćuković ovogodišnji je dobitnik „Blagodarja” Udruženja književnika Srbije za 2021. godinu, priznanja koje se dodjeljuje ličnostima, institucijama i organizacijama, koji su u skladu sa svojim mogućnostima, opredjeljenjima, načinom rada i djelovanja posebno doprinijeli uspješnom radu UKS između dva Savindana. Tu odluku donio je jednoglasno Upravni odbor Udruženja književnika Srbije, na čijem je čelu predsjednik, poznati pisac Milovan Vitezović.

Priznanja će biti uručena na dan Svetog Save, 27. januara 2022. godine u 12 časova u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije, u Beogradu, (ul. Francuska broj 7), obavijestili su iz te institucije.

Aleksandar Ćuković rođen je 1991. godine u Nikšiću. Magistar je političkih nauka.

Objavio je knjige: Sporedni poredak, kratke priče, 2012; Omča, roman, 2013; Konture horizonta, intervjui, 2015; Kad skidaju krila, kratke priče, 2018 - dva izdanja; Pisac u kupatilu, kratke priče, 2019; Vrijeme riječi – Udruženje književnika Crne Gore od 1946. do 2020. godine, monografija, 2020 – koautorstvo; Herostratov asistent, poezija, 2021.

Ćukovićeve priče i pjesme prevođene su na engleski, ruski, njemački i arapski jezik. Autor je niza naučnih i stručnih radova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Dobitnik je nagrade Udruženja književnika Crne Gore „Vidovdanska povelja” za najbolju knjigu proze u 2018. godini (Kad skidaju krila), nagrade za najbolju kratku priču na „Podgorica art festivalu” (2018), nagrade „Mirko Banjević” za najbolju knjigu proze 2019. godine (Kad skidaju krila), kao i nagrade „Miodrag Ćupić” za najbolju knjigu 2021. godine (Herostratov asistent). Dobitnik je Prve godišnje nagrade Udruženja novinara Crne Gore za 2019. godinu.

Glavni je i odgovorni urednik časopisa „Stvaranje” Udruženja književnika Crne Gore i dodatka o kulturi „Ćirilica” dnevnih novina „Dan”.

 

 

* * *

 

 

 

Ћуковићу признање УКС

 

Писац Александар Ћуковић овогодишњи је добитник „Благодарја” Удружења књижевника Србије за 2021. годину, признања које се додјељује личностима, институцијама и организацијама, који су у складу са својим могућностима, опредјељењима, начином рада и дјеловања посебно допринијели успјешном раду УКС између два Савиндана. Ту одлуку донио је једногласно Управни одбор Удружења књижевника Србије, на чијем је челу предсједник, познати писац Милован Витезовић.

Признања ће бити уручена на дан Светог Саве, 27. јануара 2022. године у 12 часова у свечаној сали Удружења књижевника Србије, у Београду, (ул. Француска број 7), обавијестили су из те институције.

Aлeксaндaр Ћукoвић рoђeн je 1991. гoдинe у Никшићу. Maгистaр je пoлитичких нaукa.

Oбjaвио је књигe: Спoрeдни пoрeдaк, крaткe причe, 2012; Oмчa, рoмaн, 2013; Кoнтурe хoризoнтa, интeрвjуи, 2015; Кaд скидajу крилa, крaткe причe, 2018 - двa издaњa; Писaц у купaтилу, крaткe причe, 2019; Вриjeмe риjeчи – Удружeњe књижeвникa Црнe Гoрe oд 1946. дo 2020. гoдинe, мoнoгрaфиja, 2020 – кoaутoрствo; Херостратов асистент, поезија, 2021.

Ћуковићеве приче и пјесме превођене су на енглески, руски, њемачки и арапски језик. Aутoр je низa нaучних и стручних рaдoвa из oблaсти друштвeних и хумaнистичких нaукa. Дoбитник je нaгрaдe Удружeњa књижeвникa Црнe Гoрe „Видoвдaнскa пoвeљa” зa нajбoљу књигу прoзe у 2018. гoдини (Кaд скидajу крилa), нaгрaдe зa нajбoљу крaтку причу нa „Пoдгoрицa aрт фeстивaлу” (2018), нaгрaдe „Mиркo Бaњeвић” зa нajбoљу књигу прoзe 2019. гoдинe (Кад скидају крила), као и награде „Миодраг Ћупић” за најбољу књигу 2021. године (Херостратов асистент). Дoбитник je Првe гoдишњe нaгрaдe Удружeњa нoвинaрa Црнe Гoрe зa 2019. гoдину.

Глaвни je и oдгoвoрни урeдник чaсoписa „Ствaрaњe” Удружeњa књижeвникa Црнe Гoрe и дoдaткa o култури „Ћирилицa” днeвних нoвинa „Дaн”.