10.01.2024.
Novosti

Podrška ozelenjavanju Bara i Crne Gore u 2023.godini

 

 

 

Poštovani prijatelji našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore,

 

Molimo da razmotrite mogućnosti Vašeg učešča od 100 – 200€, u troškovima masovnih EKO akcija na ozelenjavanju našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, realizovanih u 2023. godini, bez podrške iz budžea Oštine Bar, u kojoj smo organizovali održavanje Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” formiranih u proteklom periodu, organizovali 32 EKO akcije na formiranju novih parkova maslina, revitalizaciji uništenih maslina i proširenje EKO akcija na sjever Crrne Gore, u kojima smo formirali 64 EKO Parka “Djece sjevra Crne Gore” sa 1.638 borova.   

   Koordinator masovnih EKO akcija mr sci Miodrag Banović,prof. po profesiji je magistar nauka fizičke kulture. Pored profesionalnog angažovanja u sportu, na voloterskoj osnovi već 40 godina angažuje se u širim sferama društva za opštedruštvenu dobrobit u: kulturni, prosveti, Crvenom krstu, dobrovoljnom davnju krvi i ekologiji. Od pokretanja inicijative za izgradnju Sportskog centra u Baru, 04.jula1983. godine, u toku izgradnje Sportskog centra od 1984. do 1986.godine, a zatim od početka XXI vijeka preko NVO “INFO sport CG” – Bar, do 28.12.2023.godine, angažuje se na ozelenjavanju Bara i Crne Gore..

 

Pored ozelenjavanja Bara sa parkovima borova, kanarskih palmi, lovorike, lepezastih palmi, pitomih rogača, bagrema i uređenja Rekreativnog parka “Šumice”, posebnu pažnju posvetio je maslini, kao simbolu mira, prijateljstva, dugovječnosti i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori.

 

Od 24.11.2000. do 28.12.2023.godine intenzivirao je masovne EKO akcije u kojima smo formirali 148 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 3.357 maslina, koje je posvetio djeci Bara i Crne Gore da budu vječni kao “Stara maslina” na Mirovici u Baru, zasađena 225.godine p.n.e. koja traje 2.248 godina, a trajaće i dalje. Ovim parkovima maslina ozelenili smo šira područja Opštine Bar, primorskih opština i centralne regije Crne Gore: centar Bara, Stari Bar, Čeluga, Polje, Brbot, Rena, Mrkojevići, Dobra voda, Kunje, Gorana, Ostros, Šestani, Virpazar, Sutomore, Šušanj, Žukotrlica, obala Šušanj, centralna zona Ulcinja, Vladimir, Štoj, Kolomza, Briska gora, Meterize, Pinješ, Kruče, centralna zona Budve, Paštrovići, Petrovac, Reževići, Radanovići, Tivat, Kotor, Risan, Bijela, Herceg Novi, centralna zona Podgorice, Golubovci - Zeta, Tološi, Klinički centar Crne Gore, Bioče, Zlatica, Masline, Konik, Stara Varoš, Lješanska nahija, Drezga, Stanjevića rupa, Piperi, Spuž, Zagarač, Lazine, Novo selo, Glavica, Slap na Zeti, gradska zona Danilovgrada, Cijevna i gradska zona Opštine Tuzi.

 

Da se nebi pogrešno tumačilo, da je autor Plana mr sci Miodrag Banović,prof. Parkovima “Maslina djece Bara i Crne Gore” favorizovao djecu primorske regije, a diskriminisao djecu sjevera Crne Gore, u 2023. godini intenzivirao je masovne EKO akcije.  Od 22.04. do 05.06.2023.godine, za svega 45 dana, ostvario je impozantne rezultate. Organizovao je formiranje 64 EKO Parka “Djece sjevera Crne Gore” sa 1.638 borova. Ove EKO akcije podržala je direktorica Uprave za šume inž. Zehra Demić iz Pljevalja. Ozelenili smo područja opština sjevera Crne Gore, sa proširenjem na primorsku regiju: Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Mojkovac, Rožaje, Kolašin, Nikšić, Šavnik, Plužine, Andrijevica, Plav, Murino, Velika,  Brezojevice, Kralje, Bukova poljana, Trepča, Zabrđe, Vilusi, Lukovo, Miločani, Rastovac, Rubežići, Grahovo, Kličevo, Ozrinići, Župa Nikšićka, Liverovići, Morakovo, Zagrad, Donje Crkvice, Velimlje, Vidrovan, Šekular, Zoriće, Cetinje, Prekornica, Ljubotinj, Tuzi, Cijevna, Budva-Brajići, Bar, Virpazar, Crmnica-Podgor, Sutorman, Sutomore i Tivat.

 

Za naš Bar i našu ekološku državu Crnu Goru, u novogodišnjoj atmosferi, za svega 8 dana od 20.-28.decembra 2023.godine organizovao je EKO akcije u 7 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore”:

1.      Formiranje Parka maslina djece OŠ "Vojin Popović" - Drezga, Piperi, Podgorica, 46 maslina, organizovao je 24.10.2021.godine, u saradnji sa direktorom ove škole Strahinjom Bulatović, a sa nove 3 masline proširili smo ovaj park maslina na Dan ove škole 20.decembra 2023.godine;

2.      EKO uređenje dvorišta OO Crveni krst Bar pokrenuo je od 24.11.2019. do 22.04.2023.godine, a revitalizaciju uništene masline organizovao je 21.decembra 2023.g. u saradnji sa sekrtarkom OO Crveni krst Bar Zoricom Crnčević;

3.      Formiranje Parka maslina “Kuća maslina” - Stari Bar,9 maslina, organozovao je u nedjelju 17. aprila 2022.godine u 17 sati. Maslina br.1. “Vlada Crne Gore” bila je uništena 30. jula 2022.godine, a ponovnu sadnju organizovao je 17.09.2022.godinei. Drugi put je bila uništena krajem novembra 2022.godine, a treći put je organizovao sadnju ove masline 09.05.2023. godine. U ljeto 2023,godine ova maslina bila je uništena po treći put, a po četvrti put, sadnju masline br.1. “Vlada Crne Gore” organizovao je 21. decembra 2023.godine;

4.      Formiranje Parka maslina JZU “Opšta bolnica Bar” - Stari Bar, Bar, 158 maslina, organizovao je od 24.10.2021.godine, u saradnji sa direktorom Dr Igorom Karišikom. U ljeto 2022.godine uništeno je 8 maslina. Ponovnu sadnju 2 masline organizovao je 18.11.2022. godine, a sadnju još 6 maslina 09.05.2023. godine. U ljeto 2023.godine bilo je uništeno 5 maslina, a novu sadnju još 5 maslina, organizovao je 25.decembra 2023.godine;

5.      Formiranje Parka maslina vrtića “Mala sirena”, Sutomore, 24 masline, organizovao je od 20. do 30. marta 2022. godine, a proširenje sa još 8 maslina 11.11.2022.godine. Revitalizaciju 3 uništene masline organizovao je 28.decembra 2023.godine sa  djecom i vaspitačicama ovog vrtića, u saradnji sa direktoricom JPU “V.I.Mašanović” – Bar, Ivanom Milenković;

6.      Formiranje Parka maslina “Duklja” – centar Bara, 3 masline, organizovao je 24.12.2023.godine, u saradnji sa Garom Burzanovićem;

7.      Formiranje Parka maslina “Spičani Sutomora”, 14  maslina, pored PTT u Sutomoru, organizovao je 28.decembra 2023.godine, koju je podržao Stojan Sekulović, predsjednik NVO “Novo i ljepše Sutomore”

 

Za iskop osnova za sanju maslina i borova angažovao je bagere, prijatelje Bara i Crne Gore, a po potrebi i radnike uz nadoknadu, obezbjeđivao sadnice maslina i prateći sadni materijal i dopremao do odredišta za sadnju.

Nakon završetka masovnih EKO akcija, 28.12.2023.godine uradio je:

A.  Popis 148 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 3.357 maslina od kojih je 75 parkova maslina sa 2.066 maslina na području Opštine Bar, a 73 parka maslina na područjiima primorskih opština i centralne regije Crne Gore, u kojima je  1.291 maslina;

B.  Popis 64 EKO Parka “Djece sjevera Crne Gore”, sa 1.638 borova.

C.Ukupno ozelenjavanje Bara i Crne Gore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Od 09.maja 1985.godine do 28.12.2023. godine, koordinator masovnih EKO akcija mr sci Miodrag Banović,prof.  organizovao je masovne EKO akcije i podsticao druge, kojima smo ozelenili Bar i Crnu Goru: Parkovi “Borova SRC” – Bar/110 borova 1985.g.+30 borova 1997.g/, Park “Lovorika SRC” – Bar /30 lovorika 1985.g./, Parkovi “Kanarskih palmi SRC”- Bar/150 palmi 1985.g.+90 palmi 2002.g.+25 palmi 2013.g.+25palmi 2016.g./, Park “Maslina i rogača SRC” – Bar/30 rogača 2002.g./, Park “Lepezastih palmi SRC” – Bar/40 palmi 2004.g.+30 palmi 2016.g./, Park bagrema “Starobarska čaršija” – Stari Bar/13 bagrema 2017.g./, Rekreativni park “Šumice” – Bar/340 borova 2017.-2018.g/, Parkove “Maslina djece Bara i Crne Gore”/3.357 maslina od 2000.god. do 2023.god./            i EKO Parkove “Djece sjevera Crne Gore”/1.638 borova 2023.godine/.

 

Sveukupno ozelenjavanje našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore: 5.953 visokostablašice mediteranskog tipa.

Ozelenjavanjem našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, stvaramo novo prirodno bogatstvo za našu djecu i buduće generacije Bara i Crne Gore, podižemo ekološku svijest i kulturu odnosa prema zaštiti i unapređenju životne sredine, podižemo nivo kvaliteta EKO estetskog ambijenta, a samim tim podižemo rejting Bara i Crne Gore kao prestižne turističke destinacije.

 

Od 2024. godine nadamo se da će nadležni konačno uvažiti činjenicu da koordinator masovnih EKO akcija mr sci Miodrag Banović,prof. nije milioner nego penzioner u osmoj deceniji života, da je za učešće u masovnim EKO akcijama na ozelenjavanju našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore svojim autoritetom animirao preko 15.000 učesnika svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva svih struktura građana Bara i Crne Gore, da je svojim organizacionim sposobnostima i kreativnom energijom, preko NVO “INFO sport CG” – Bar, ostvario impozantne rezultate, vjerujemo da ćete tome dati Vašu punu ocjenu opravdanosti..

 

Sa uvjerenjem da će nadležni uvažiti egzaktne pokazatelje koji se odnose na  ozelenjavanje našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, da će u budćem periodu preuzeti održavanje ovako stvorenog prirodnog bogatstva, da će nastaviti sa ozelenjavanjem našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, da će time pošteđeti penzionera u osmoj deceniji života od daljeg iscrpljivanja do poslednjih dana života, u ime naše djece i budućih generacija Bara i Crne Gore, kojima smo posvetili Parkove “Maslina djece Bara i Crne Gore” i EKO Parkove “Djece sjevera Crne Gore”, unaprijed se zahvaljujemo!

 

SREĆNO U NOVU 2024.GODINU !

 

S poštovanjem,                                                                       

Predsjednik i koordinator masovnih EKO akcija,

mr sci Banović Miodrag,prof.

 

 

Bar,28.12.2023.godine