17.09.2022.
Novosti

Predstavljamo - Deepika Singh

 

 

 

Deepika Singh from Margherita Assam India, qualification- M.A, B.Ed, teacher by profession. Her writings reflect her personal observations of day to day life. She believes that the right words can change our society. Some of her poems got featured in Sipay Journal,  The Poet Magazine, Web Poesia, Womensweb, Journal of Macedonia Scientific society,Poetryzine Magazine, Archer magazine etc. Her works also got translated into Chinese, Macedonia, Spanish, Serbian language. Also received honour from Yan´an government China and Gujarat Sahitya Academy,  India. 

 

*

 

Деепика Сингх je из Маргерита Асам u Индијi, ima квалификација- М.А, Б.Ед, наставник je по професији. Њени списи одражавају њена лична запажања свакодневног живота. Она верује да праве речи могу променити наше друштво. Неке од њених песама су објављене у часописима( Sipay Journal,  The Poet Magazine, Web Poesia, Womensweb, Journal of Macedonia Scientific society,Poetryzine Magazine, Archer magazine итд). Њена дела су преведена и на кинески, македонски, шпански, српски језик. Такође је добила награду од власти покрајине  Иан´ан у Кини и Гуџарат Сахитиа академије,  у Индији.

 

***

 

PEACE TREATY

 

Flapping her wings a butterfly whispered in my ears,

Calling for peace, sign the treaty of love.

Our power is in our hands and devotion to our work.

Sweat till the flag of tranquillity flutters in the sky.

We don´t want ponds of blood.

There is only one earth and we are God´s exquisite creation.

Bitterness is alien to our Almighty.

We are here to do our part,

And keep a legacy of holy peace.

To fabricate our earth as the safest heaven .

Be alert, don´t fall prey in devil´s exploiting path,

Which only exhibits hatred.

Don´t let the path of peace short,

Quest for peace is not far.

Just shun your ego,

And drown in the stream of love.

We all are tired of walking in the pavement of barbaric blocks,

Power peddlers don´t you feel guilt?

Civilization is on the edge of ashes.

It´s a hard picture to draw and too hard to be photographed.

Outburst noise of uncivilized nation,

Will be documented in the pages of history.

Restoration of love and peace is the utmost cry now.

Sow the seeds of love and breed humanity.

Spun thread of non violence,

Play the tune of amity.

Peace can only be gained when we sparkle love.

Let hope not be the luxury word

which we cannot attain.

Peace adds to empowerment; it´s the key to prosperity.

 

 

МИРОВНИ СПОРАЗУМ

 

Лептир ми  шапуће на уво, лепршајући крилима,

Позива на мир, потпис уговора о љубави.

Наша моћ је у нашим рукама и преданости нашем послу.

Зној док се застава спокоја не завијори на небу.

Не желимо локве крви.

Земља је само једна и ми смо Божја екслузивна креација.

Горчина је страна Свемогућем.

Овде смо да урадимо свој део,

И чувамо завештање светог мира.

Змислимо нашу земљу као најсигурније небо.

Будимо опрезни, немојмо постати плен  ђавољем лукавству,

Што само показује мржњу.

Не дозволимо да  мир траје кратко,

Мир није далеко.

Само се клонимо свог ега,

И утопимо се у потоку љубави.

Сви смо уморни од ходања по тротоарима варварских блокова,

Трговци моћи, зар не осећате кривицу?

Цивилизација је на ивици пепела.

Тешка је слика за цртање и претешка за фотографисање.

Избијање буке нецивилизоване нације,

Биће документовано на страницама историје.

Обнова љубави и мира је сада највећи вапај.

Посејмо семе љубави и узгајајмо човечност.

Испредимо нит ненасиља,

Свирајмо мелодију пријатељства.

Мир се може стећи само када блистамо љубављу.

Нека нада не буде луксузна реч

коју не можемо пронаћи.

Мир доприноси оснаживању; то је кључ просперитета.

 

*

 

MYSTIC NATURE

 

The dawn is gleeful,

Mystic beauty is hiding in the lap of mother nature.

The morning sun energies us for a new world.

The lullaby of chirping birds soothes our ears.

The river water quenches our thirsty pain.

Juicy fruits energize us to struggle.

Every drop of rain sprouts a new life.

Charismatic rainbow capture our vivid eyes,

And colour our lips.

Afternoon is glazed with azure blue sky,

Which strengthens us to fight.

The hustling wind trembles our feet.

The Forest organise fair of colours,

Fragrance of wild flowers purifies our body.

Nature is a blessing from the heaven above.

The smell of the ocean and music of waves refresh our soul.

The dew drops glisten in the wintry morning.

The night sky kissed with starry diamonds.

We are just the tiny dots in this universe,

Bounty nature is a healthy man host pub.МИСТИЧНА ПРИРОДА

 

Зора је весела,

Мистична лепота се крије у крилу мајке природе.

Јутарње сунце даје енергију за нови свет.

Успаванка цвркута птица умирује наше уши.

Речна вода гаси нашу жеђ.

Сочно воће нам даје енергију да се боримо.

Свака кап кише ствара нови живот.

Харизматична дуга хвата наше живописне очи,

И обоји наше усне.

Поподне је застакљено азурно плавим небом,

Што нас јача да се боримо.

Ужурбани ветар хлади нам ноге.

Шума организује сајам боја,

Мирис дивљег цвећа прочишћава наше тело.

Природа је благослов са неба изнад.

Мирис океана и музика таласа освежавају нашу душу.

Капљице росе блистају у зимско јутро.

Ноћно небо се љуби са звезданим дијамантима.

Ми смо само мале тачке у овом универзуму,

Издашност природе је као гостопримљив домаћин кафане.

 

 *

 

YOU ARE MY POETRY

 

Flapping her wings a butterfly came and whispered your name.

Quietly I turned the pages of your life,

Gazing eyes, an untold story

Robust voice, hiding agony

Stern figure, mellow deep inside

Blessing hands, mind hunger for knowledge

Pampering animals, painting nature

In the core of your electric mind,

I know you are entangled with numerous pain.

Tormented nights, a vagabond soul,

You have revealed your scars ,

I won´t repeat them.

Your honesty lure me and I am diving deep into the pages of your life

Your problems are my privilege now

And together we will overcome

You are my poetry

Which I longed to write.

 

 

ТИ СИ МОЈА ПОЕЗИЈА

 

Замахнувши крилима, дошао је лептир и шапнуо твоје име.

Тихо сам окренула странице твог живота,

Гледање очију, неиспричана прича

Снажан глас, скривање агоније

Строга фигура, мека дубоко изнутра

Благосиљаш руком, ум гладан за знањем

Мажење животиња, сликање природе

У сржи твог електричног ума,

Знам да си уплетен у бројне болове.

Мучне ноћи, вагабундска душа,

Открио си своје ожиљке,

Нећу их понављати.

Твоја искреност ме мами и зарањам дубоко у странице твог живота

Твојии проблеми су сада моја примарна ствар

И заједно ћемо победити

Ти си моја поезија

Које сам желела да напишем.

 

 *

 

RESILIENCE TO SURVIVE

 

Years have elapsed,

But women you are now at,

World´s top most level.

You have captured  Everest.

You have captured the top seat.

Every sphere of life.

How much the wind is fierce,

But you don´t bend nor break.

Giving more fruits day by day.

You are compared with jewels.

You are a creation of a poet.

You are a creation of a painter.

 

You are beautiful, you are women.

You are Goddess.

You are the epitome of knowledge.

But why are you battered then?

The stick bend and it break,

But you don´t .

You play different role in your life,

Which a man hardly can.

Then why is he so proud ?

Every season calls for it to tear down apart patrichiary.

Let women cultivate themselves.

Then only our civilization will rise.ОТПОРНОСТ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ

 

Године су прошле,

Али жене које сте сада,

Највиши ниво на свету.

Освојили сте Еверест.

Заузели сте највише седиште.

Свака сфера живота.

Колико је ветар жесток,

Али се не савијате нити ломите..

Више достигнућа из дана у дан.

Упоређују вас са драгуљима.

Ви сте  творевина песника.

Ви сте креација сликара.

Ви сте лепе, ви сте жене.

Ви стеБогиње.

Ви сте оличење знања.

 Али зашто сте онда претучене?

Штап се савија и ломи,

Али ви не .

Играте другачију улогу у свом животу,

Што мушкарац тешко може.

Зашто је онда тако поносан?

Свако годишње доба тражи да се сруши патријархат.

Пустите жене да се култивишу.

Тада ће се наша цивилизација подићи.

 

 

*

 

MY TIRED EYES

 

Longing to see eternal peace.

Power mongers have some shame,

We all are tired of walking in the pavement of barbaric blocks.

Roads are stained with blood baths.

My tiny ears can´t stand the painful yelling of mothers.

My naked eyes seeing the flood of dead bodies ,

Wish to be blind.

The gory of blood shed road,

Make me mute.

Mass ruins of town,

Make me paralyse too.

Civilization is on the edge of ashes.

It´s a hard picture to draw and too hard to be photographed.

Sow the seeds of love and breed humanity.

Spun thread of non violence,

Play the tune of amity.

Peace can only be gained when we sparkle love.

Let hope not be the luxury word

which we cannot attain.

War is not the solution,

Only hatred gets the victory,

And the trauma last for ages.

Free us from the shackles of exploitation,

Allow us to breathe.
МОЈЕ УМОРНЕ ОЧИ

 

Чежња да видим вечни мир.

Властодржци имају мало стида,

Сви смо уморни од ходања по тротоарима варварских блокова.

Путеви су умрљани крвопролићем.

Моје младе уши не подносе болно урлање мајки.

Моје голе очи виде гомилу мртвих тела,

Пожелиш да будеш слеп.

Крвави путеви,

Занеме ме.

Масовне рушевине града,

Парализују ме.

Цивилизација је на ивици пепела.

Тешка је слика за цртање и претешка за фотографисање.

Посејте семе љубави и узгајајте човечанство.

Испредите нит ненасиља,

Свирајте мелодију пријатељства.

Мир се може стећи само када блистамо љубављу.

Нека нада не буде луксузна реч

коју не можемо постићи.

Рат није решење,

Само мржња побеђује

И траума траје годинама

Ослободите нас окова експлоатације,

Дозволите нам да дишемо.

 

 

 

 ______________________

Prevod: Goran Radičević